کمیته علمی و داوران

 

اعضای کمیته علمی
ردیف نام و نام خانوادگی سازمان / دانشگاه تخصص
1 دکتر مرتضی احمدی دانشگاه تربیت مدرس مکانیک سنگ
2 دکتر مهرداد امامی تبریزی دانشگاه تبریز مهندسی عمران، سازه
3 دکتر مسعود پلاسی دانشگاه تهران مهندسی عمران
4 دکتر سید مهدی پورهاشمی سازمان مهندسی و عمران تهران مکانیک سنگ
5 مهندس فرشید ترابی مهر مهندسین مشاور زیستاب زمین‌شناسی
6 دکتر میثم جلالی دانشگاه دامغان مهندسی عمران، سازه
7 دکتر مرتضی جوادی دانشگاه صنعتی شاهرود  مهندسی معدن
8 دکتر جعفر حسن پور دانشگاه تهران زمین شناسی مهندسی
9 دکتر  ماشااله خامه چیان دانشگاه تربیت مدرس زمین شناسی مهندسی
10 دکتر عماد خراسانی شرکت متروی تهران مکانیک سنگ
11 دکتر محمد خسروتاش شرکت زیستاب مکانیک سنگ
12 دکتر محمد حسین خسروی دانشگاه تهران مکانیک سنگ
13 مهندس دانیال ذوالفقاری مهندسین مشاور جامع بهرو مهندسی معدن
14 مهندس امید روشنی مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان مکانیک سنگ
15 دکتر جمال رستمی مدرسه معدن کلرادو مهندسی معدن
16 دکتر مصطفی شریف زاده  دانشگاه کرتین استرالیا مکانیک سنگ
17 مهندس غلامرضا شمسی مهندسین مشاور جامع بهرو مکانیک سنگ
18 دکتر کوروش شهریار دانشگاه صنعتی امیرکبیر مکانیک سنگ
19 مهندس علیرضا صالحی مهندسی معدن
20 دکتر محمدحسین صدقیانی دانشگاه صنعتی شریف مهندسی عمران، سازه
21 مهندس علی طاهری شرکت زمین‌فن آوران مکانیک سنگ
22 دکتر صادق طریق ازلی مهندسین مشاور رهساز طرح زمین‌شناسی مهندسی
23 دکتر علی فاخر دانشگاه تهران مهندسی عمران، ژئوتکنیک
24 دکتر مرتضی قارونی نیک دانشگاه علم و صنعت ایران مکانیک سنگ
25 مهندس ابراهیم قریشی مهندسین مشاور جامع بهرو
26 دکتر علیرضا کارگر دانشگاه تهران مکانیک سنگ
27 مهندس محسن کریمی پردیس فناوری زیرزمینی مهندسی معدن
28 مهندس حسن مدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی معدن
29 دکتر مسعود مرسلی دانشگاه اصفهان هیدروژئولوژی
30 مهندس ابوالقاسم مظفری دانشگاه امام حسین (ع) مهندسی  معدن
31 دکتر مهدی موسوی دانشگاه تهران  مکانیک سنگ
32 دکتر سیامک هاشمی مهندسی عمران، ژئوتکنیک
33 دکتر علی یساقی دانشگاه تربیت مدرس زمین شناسی (تکتونیک)
اعضای کمیته داوران
ردیف نام و نام خانوادگی سازمان / دانشگاه تخصص
1 دکتر کاوه آهنگری دانشگاه علوم و تحقیقات مهندسی معدن
2 دکتر مرتضی احمدی دانشگاه تربیت مدرس مکانیک سنگ
3 دکتر علیرضا باغبانان دانشگاه صنعتی اصفهان مکانیک سنگ
4 دکتر مهرداد امامی تبریزی دانشگاه تبریز مهندسی عمران، سازه
5 دکتر محمدرضا باغبان گلپسند موسسه آموزش عالی سراج تبریز زمین‌شناسی مهندسی
6 دکتر حسن بخشنده امنیه دانشگاه تهران مهندسی معدن
7 دکتر داوود پارساپور مهندسین مشاور جامع بهرو مهندسی عمران – ژئوتکنیک
8 دکتر مسعود پلاسی دانشگاه تهران مهندسی عمران
9 دکتر سید مهدی پورهاشمی سازمان مهندسی و عمران تهران مکانیک سنگ
10 دکتر سید رحمان ترابی دانشگاه صنعتی شاهرود مکانیک سنگ
11 مهندس فرشید ترابی مهر مهندسین مشاور زیستاب زمین‌شناسی
12 دکتر سید اسماعیل جلالی دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن
13 دکتر میثم جلالی دانشگاه دامغان مهندسی عمران، سازه
14 دکتر حسین جلالی فر دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی معدن
15 دکتر مرتضی جوادی دانشگاه صنعتی شاهرود  مهندسی معدن
16 دکتر محسن حاجی‌حسنی دانشگاه ارومیه  مهندسی معدن
17 دکتر جعفر حسن پور دانشگاه تهران زمین شناسی مهندسی
18 دکتر جعفر خادمی حمیدی دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن
19 دکتر  ماشااله خامه چیان دانشگاه تربیت مدرس زمین شناسی مهندسی
20 دکتر عماد خراسانی شرکت متروی تهران مکانیک سنگ
21 دکتر مهدی خرقانی پژوهشکده سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مکانیک سنگ
22 دکتر گرشاسب خزائنی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب مهندسی عمران – مدیریت ساخت
23 مهندس محمد خسروتاش شرکت زیستاب مهندسی معدن
24 دکتر محمد حسین خسروی دانشگاه تهران مکانیک سنگ
25 دکتر علی نقی دهقان دانشگاه علوم و تحقیقات مکانیک سنگ
26 مهندس دانیال ذوالفقاری مهندسین مشاور جامع بهرو مهندسی معدن
27 دکتر رضا رحمان نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمان مکانیک سنگ
28 دکتر احمد رمضان زاده دانشگاه صنعتی شاهرود مکانیک سنگ
29 دکتر کریم روشن بخت شهرداری تهران زمین شناسی مهندسی
30 مهندس امید روشنی مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان مهندسی معدن
31 دکتر جمال رستمی مدرسه معدن کلرادو مهندسی معدن
32 دکتر شکراله زارع دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن
33 دکتر فرهنگ سرشکی دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن
34 دکتر مصطفی شریف زاده  دانشگاه کرتین استرالیا مکانیک سنگ
35 دکتر شمس نوبخت دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی عمران – راه و ترابری
36 مهندس غلامرضا شمسی مهندسین مشاور جامع بهرو مهندسی معدن
37 دکتر کوروش شهریار دانشگاه صنعتی امیرکبیر مکانیک سنگ
38 مهندس علیرضا صالحی مهندسی معدن
39 دکتر محمدحسین صدقیانی دانشگاه صنعتی شریف مهندسی عمران، سازه
40 مهندس علی طاهری شرکت زمین‌فن آوران مکانیک سنگ
41 دکتر صادق طریق ازلی مهندسین مشاور رهساز طرح  زمین‌شناسی مهندسی
42 دکتر محمد عطایی دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معدن
43 مهندس مصطفی عماد مهندسی معدن
44 دکتر محمد فاتحی مرجی دانشگاه یزد مکانیک سنگ
45 دکتر علی فاخر دانشگاه تهران مهندسی عمران، ژئوتکنیک
46 دکتر ابراهیم فرخ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مکانیک سنگ
47 دکتر امید فروغ شرکت AECOM مهندسی  معدن
48 مهندس محمد فروغی مهندسین مشاور رهساز طرح مهندسی  معدن
49 دکتر احمد فهیمی فر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی عمران، سازه
50 دکتر مرتضی قارونی نیک دانشگاه علم و صنعت ایران مکانیک سنگ
51 مهندس ابراهیم قریشی مهندسین مشاور جامع بهرو
52 دکتر واحد قیاسی دانشگاه ملایر مهندسی عمران، ژئوتکنیک
53 مهندس محمد علی کارآمد شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو مهندسی مدیریت ساخت
54 دکتر علیرضا کارگر دانشگاه تهران مکانیک سنگ
55 مهندس محسن کریمی پردیس فناوری زیرزمینی مهندسی معدن
56 مهندس حسن مدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی معدن
57 مهندس حامد معمری شرکت ژئودیتا مهندسی معدن
58 مهندس ابوالقاسم مظفری دانشگاه امام حسین (ع) مهندسی  معدن
59 دکتر آرمین مقبلی مهندسین مشاور رهساز طرح مهندسی عمران، ژئوتکنیک
60 دکتر مسعود مرسلی دانشگاه اصفهان هیدروژئولوژی
61 دکتر مهدی موسوی دانشگاه تهران  مکانیک سنگ
62 دکتر حسن مومیوند دانشگاه ارومیه  مکانیک سنگ
63 دکتر رضا نادری دانشگاه صنعتی شاهرود  مکانیک سنگ
64 مهندس هرمز ناصرنیا سازمان نظام مهندسی معدن مهندسی  معدن
65 دکتر حمیدرضا نجاتی دانشگاه تربیت مدرس  مکانیک سنگ
66 دکتر مجید نیکخواه دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی  معدن
67 دکتر سیامک هاشمی مهندسی عمران، ژئوتکنیک
68 دکتر محمود هاشمی دانشگاه اصفهان مهندسی عمران، مکانیک سنگ
69 مهندس محسن هدایتی فر شرکت جنرال مکانیک مهندسی معدن
70 دکتر شهاب الدین یثربی دانشگاه تربیت مدرس مهندسی عمران، ژئوتکنیک
71 دکتر علی یساقی دانشگاه تربیت مدرس زمین شناسی (تکتونیک)