پکیج های نمایشگاه

علاقه مندان به شرکت در نمایشگاه پس از هماهنگی با دبیرخانه اجرایی می تواننددرنمایشگاه ثبت نام کنند.