زبان کنفرانس

زبان کنفرانس پارسی و انگلیسی خواهد بود. ترجمه همزمان مقالات کلیدی انجام خواهد شد.