تاریخ های مهم

تمدید مهلت ارسال مقاله کامل:   1401/11/30

اعلام نتايج نهايي مقالات:        1401/12/20

مهلت ارسال مقاله تکميل شده:1402/01/20