اطلاعیه شماره دو – تمدید مجدد مهلت ارسال مقالات

نظر به استقبال گسترده از چهاردهمین کنفرانس تونل ایران (درس آموخته های چالش های گذشته) و درخواست های مکرر نسبت به تمدید مهلت ارسال اصل مقالات، بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصمیم شورایعالی کنفرانس مهلت ارسال مقالات کامل تا 20 تیر ماه 1401 تمدید گردید. شایان ذکر است کلیه پژوهشگرانی که تاکنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده اند میتوانند مقالات کامل خود را تا تاریخ فوق الذکر از طریق سایت ارسال نمایند.