کارگاه های آموزشی

لیست کارگاه‌های آموزشی

ردیف

عنوان برگزارکننده(گان) سازمان

1

چالش‌ها و راهکارهای حفاری با ماشین EPB در آبرفت‌های عمیق و پرفشار

مهندس محمد خسروتاش، دکتر محسن حاج حسنی، مهندس حسن عباسی، دکتر خرقانی، مهندس روشنی

انجمن تونل ایران، کارگروه حفاری مکانیزه

2 بررسی درس آموخته‌های حاصل از اجرای تونل بازی‌دراز با تاکید بر چالش‌های محیط زیستی مهندس اسماعیل ابتکار

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران